BIOLOĢISKĀS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU SERTIFIKĀCIJA

 

Sertifikācijas pakalpojumu cenrādis 2020. gadam ražošanas uzņēmumiem

SAGATAVOJAMIE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Lai uzsāktu darbību bioloģiskās ražošanas jomās, operators iesniedz Komisijas Regulas Nr.889/2008 63.pantā noteikto informāciju un iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā .

 • Iesniegums sertifikācijai

 • Deklarācija par uzņēmuma darbības uzsākšanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām (STC nosūta klientam pēc iesnieguma saņemšanas).

 • Līgums un vienošanās protokols (STC nosūta klientam pēc pieteikuma saņemšanas).

 • Informācija ar uzņēmuma rekvizītiem un atbildīgajām personām (Juridiskām personām –Lēmums no Uzņēmumu reģistra vai izdruka no LURSOFT datu bāzes; Fiziskām personām - nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no VID datu bāzes)

 • Zemes lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti un zemes robežu plāni.

 • Uzņēmuma apraksts (uzsākot darbību) un Ražošanas plāns (katru gadu).

 • Platību maksājumu pieteikuma un bloku karšu kopijas ar iezīmētiem laukiem.

 • Ražošanas procesā izmantojamo ēku un laukumu shēmas, kurās norādīta to platība.

 • Uzņēmuma atrašanās vietas un piebraucamo ceļu shēma.

 • Ja uzņēmumam ir vairākas struktūrvienības, to izvietojuma shēma.

Lopkopības saimniecībām:

 • Dažādu sugu dzīvnieku un dzīvnieku grupu izvietojuma novietnē shēma.

 • Dravas atrašanās vietas apkārtnes karte 3 km rādiusā.

 • Dravas pārvietošanas plāns, ja notiek dravas pārvietošana.

Savvaļas augu ievākšanai:

PĀRBAUDES LAIKĀ UZRĀDĀMIE DOKUMENTI

 • Grāmatvedības dokumentus par iepriekšējo un pašreizējo gadu.

 • Sūdzību un priekšlikumu reģistrācijas žurnālu.

 • Lauku vēsturi, kur atspoguļoti visi veiktie pasākumi un uzrādīta iegūtā raža.

 • Iepirkto līdzekļu un saražotās produkcijas uzskaite.

Lopkopības saimniecībām papildus jāuzrāda:

 • Ganāmpulka dzīvnieku reģistrs.

 • Apzīmēšanas akti, pārvietošanas deklarācijas u.c.

 • Veterināro pasākumu reģistrs, paškontroles plāns (tīrīšanas un dezinfekcijas plāns, akti par veikto pasākumu u.c.).

Biškopības saimniecībām papildus jāuzrāda:

 • Dravā veikto darbību uzskaite (dravas žurnāls).

Primāro bioloģisko pārtikas produktu fasēšanas un realizācijas uzņēmumi iesniedz sekojošus dokumentus:

 • Izdruka no Pārtikas un veterinārā dienesta reģistra http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/

 • PVD izsniegtās olu vai svaigpiena realizācijas atļaujas kopijas.

 • Ražošanas procesa apraksts, paškontroles dokumentācija (ražošanas plāna 11.sadaļa), norādot:

 1. produktu sortiments;

 2. fasējuma veidi;

 3. iepakojuma materiāls un veidi;

 4. izmantoto telpu plāns;

 5. izmantoto iekārtu apraksts (t.sk. svari);

 6. veiktie laboratoriskie izmeklējumi;

 7. plānotās realizācijas vietas.

 • Produktu uzglabāšana, grauzēju apkarošana, tīrīšanas pasākumi.

 • Neatbilstoša produkta atsaukšanas procedūra.

 • Marķējuma paraugi.

Produktu pārstrāde (fasēšana, marķēšana, uzglabāšana, tirdzniecība) jāpiesaka un jāsertificē atsevišķi, iesniedzot papildus dokumentāciju – skatīt sadaļu Pārstrādes, tirdzniecības, fasēšanas, savākšanas, transportēšanas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu sertifikācija.

Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošana jāpiesaka un jāsertificē atsevišķi, iesniedzot papildus dokumentāciju – skatīt sadaļu Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas uzņēmumu sertifikācija.

ATĻAUJAS ĪPAŠOS GADĪJUMOS

 • Operators iesniedz iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā īpašos gadījumos;

 • Sertifikācijas institūcija izvērtē pieteikumu atļaujas saņemšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr.889/2008);

 • Kritēriji, izvērtējot zemes gabalu pārveides perioda atzīšanu, pagarināšanu, saīsināšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr.889/2008).

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004