BIOLOĢISKĀS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU SERTIFIKĀCIJA

 

Informējam par izmaiņām bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas paraugu noņemšanas kārtībā!

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) 38. pants nosaka, ka kontroles institūcijai katru gadu jānoņem un jāanalizē paraugi vismaz 5% no kontrolei pakļauto uzņēmēju skaita.” Bioloģiskās lauksaimniecības paraugu noņemšanu SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”  (turpmāk –STC) sertifikācijas procesa ietvaros nodrošina laboratorijas “BIOR” speciālisti vai STC speciālisti.

No šī brīža, speciālisti  noņem minimums divus paraugus – laboratorijas paraugu un paralēlo paraugu (kontrolparaugu).

Laboratorijas paraugu speciālisti nodod laboratoriskajiem izmeklējumiem tūlīt pēc parauga noņemšanas. Paralēlo paraugu (kontrolparaugu) uzglabā operators.

Zaļās masas, biškopības produkcijas paraugus operators uzglabā 6 mēnešus saldētavas apstākļos.

Graudu paraugus operators uzglabā 18 mēnešus, nodrošinot parauga nesabojāšanos.

 

Paralēlo (kontrolparaugu) sertifikācijas institūcija nosūta laboratoriskajiem izmeklējumiem, gadījumos, kad pirmreizējie izmeklējumi uzrāda atliekvielu klātbūtni produkcijā un nepieciešama papildus izmeklēšana, lai noteiktu produkcijas atbilstību/neatbilstību bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumiem. Kā arī gadījumos, kad atliekvielu klātbūtne konstatētā kādā no produkcijas realizācijas posmiem.

Pēc operatora pieprasījuma vai sertifikācijas institūcijas pieprasījuma var noņemt vairāk nekā divus paraugus, papildus vienojoties.

Gadījumā, ka operators nespēj nodrošināt paraugu uzglabāšanas apstākļus, viņš par to nekavējoties informē sertifikācijas institūciju.

Ja realizējat bioloģiskos graudus, griķus, zirņus u.c. produktus, uzraugiet, lai kravas noformēšanas laikā tiktu noņemti divi paraugi- viens paraugs pircējam, otrs kopā ar parauga noņemšanas aktu paliek uzņēmumā ar mērķi, vajadzības gadījumā, nodot laboratoriskiem izmeklējumiem, gadījumos, kad produkcijas realizācijas vai pārstrādes procesā laboratoriskie izmeklējumi uzrāda neatļautas vielas un jāveic produkcijas izsekojamība līdz lauka līmenim.

Fasēti bioloģiskie produkti ir jāmarķē atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības marķējumam!

Lūdzu pievērsiet uzmanību, ja:

1. plānojat iepirkt graudus, zirņus vai griķus no citām saimniecībām un tos realizēt no savas saimniecības, tad:

Pārtikas un veterinārajā dienestā  ir jāreģistrējas kā vairumtirgotājam;

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir jāsertificē tirdzniecības joma.

 

2. Graudu kaltēšana ir jāveic savā graudu kaltē vai cita uzņēmuma bioloģiski sertificētā kaltē.

Gadījumā, ja Jūsu uzņēmums sniedz kaltēšanas pakalpojumus citām bioloģiskām saimniecībām, šī darbība ir jāsertificē. Informācija par kaltes sertifikāciju: parstrade.bl@stc.lv

Sertifikācijas pakalpojumu cenrādis 2022. gadam ražošanas uzņēmumiem

SAGATAVOJAMIE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Lai uzsāktu darbību bioloģiskās ražošanas jomās, operators iesniedz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) 39.pantā noteikto informāciju un iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā .

Lopkopības saimniecībām:

 • Dažādu sugu dzīvnieku un dzīvnieku grupu izvietojuma novietnē shēma.

 • Dravas atrašanās vietas apkārtnes karte 3 km rādiusā.

 • Dravas pārvietošanas plāns, ja notiek dravas pārvietošana.

Savvaļas augu ievākšanai:

PĀRBAUDES LAIKĀ UZRĀDĀMIE DOKUMENTI

 • Grāmatvedības dokumentus par iepriekšējo un pašreizējo gadu.

 • Sūdzību un priekšlikumu reģistrācijas žurnālu.

 • Lauku vēsturi, kur atspoguļoti visi veiktie pasākumi un uzrādīta iegūtā raža.

 • Iepirkto līdzekļu un saražotās produkcijas uzskaite

Lauku vēsture ir dokumentēta informācija, kurā atspoguļo pa gadiem iesētās kultūras, sēklas izcelsmi, veiktos agrotehiskos pasākumus, lietotos atļautos augu aizsardzības līdzekļus, iegūto kopražu. Lauku vēsturi uztur pastāvīgi, dokumentētā veidā.

Lopkopības saimniecībām papildus jāuzrāda:

 • Ganāmpulka dzīvnieku reģistrs.

 • Apzīmēšanas akti, pārvietošanas deklarācijas u.c.

 • Veterināro pasākumu reģistrs, paškontroles plāns (tīrīšanas un dezinfekcijas plāns, akti par veikto pasākumu u.c.).

Biškopības saimniecībām papildus jāuzrāda:

 • Dravā veikto darbību uzskaite (dravas žurnāls).

Primāro bioloģisko pārtikas produktu fasēšanas un realizācijas uzņēmumi iesniedz sekojošus dokumentus:

 • Izdruka no Pārtikas un veterinārā dienesta reģistra http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/

 • PVD izsniegtās olu vai svaigpiena realizācijas atļaujas kopijas.

 • Ražošanas procesa apraksts, paškontroles dokumentācija (ražošanas plāna 11.sadaļa), norādot:

 1. produktu sortiments;

 2. fasējuma veidi;

 3. iepakojuma materiāls un veidi;

 4. izmantoto telpu plāns;

 5. izmantoto iekārtu apraksts (t.sk. svari);

 6. veiktie laboratoriskie izmeklējumi;

 7. plānotās realizācijas vietas.

 • Produktu uzglabāšana, grauzēju apkarošana, tīrīšanas pasākumi.

 • Neatbilstoša produkta atsaukšanas procedūra.

 • Marķējuma paraugi.

Produktu pārstrāde (fasēšana, marķēšana, uzglabāšana, tirdzniecība) jāpiesaka un jāsertificē atsevišķi, iesniedzot papildus dokumentāciju – skatīt sadaļu Pārstrādes, tirdzniecības, fasēšanas, savākšanas, transportēšanas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu sertifikācija.

Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošana jāpiesaka un jāsertificē atsevišķi, iesniedzot papildus dokumentāciju – skatīt sadaļu Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas uzņēmumu sertifikācija.

ATĻAUJAS ĪPAŠOS GADĪJUMOS

 • Operators iesniedz iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā īpašos gadījumos;

 • Sertifikācijas institūcija izvērtē pieteikumu atļaujas saņemšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs);

 • Kritēriji, izvērtējot zemes gabalu pārveides perioda atzīšanu, pagarināšanu, saīsināšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs).