​PĀRSTRĀDES, TIRDZNIECĪBAS, FASĒŠANAS, SAVĀKŠANAS, TRANSPORTĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMU SERTIFIKĀCIJA

​Bioloģiskās produkcijas pārstrāde ir iespēja ražot un piedāvāt tirgū kvalitatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību un produkta marķējumā izmantot ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu, kas sniedz patērētājiem pārliecību par pārtikas un dzērienu izcelsmi un īpašībām un tā klātbūtne uz jebkura produkta apliecina atbilstību ES bioloģiskās lauksaimniecības regulu prasībām.

SAGATAVOJAMIE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • Iesniegums sertifikācijai  (Veidlapa ANNF-BL-002) - visu gadu;

 • Uzņēmuma darbības apraksts  (Veidlapa ANN-F-BL-003.1.6.) (Ražotie, fasētie, savāktie, realizētie bioloģiskie produkti, ražošanas procesa nodalīšana u.c.);

 • Riska analīze un piesardzības pasākumi bioloģisko produktu  ražošanā

       (Veidlapa ANN-F-BL-003.1.8.)

 • Pārstrādes produktu tehnoloģiskā shēma grafiski attēlota telpu plānā;
   

 • Piegādātāju sertifikātu kopijas;
   

 • Bioloģiskās lauksaimniecības marķējuma paraugi kopā ar vispārējo marķējumu (pārstrādes, fasēšanas uzņēmumiem);
   

 • Procedūra bioloģiskās lauksaimniecības marķējuma noņemšanai neatbilstību gadījumos.
   

       PĀRBAUDES LAIKĀ UZRĀDĀMIE DOKUMENTI

 • Uzņēmuma paškontroles dokumentācija - HACCP, kurā iekļauti un identificēti kritiskie posmi darbībās ar bioloģiskiem produktiem, uzraudzības pasākumi;
   

 • Dokumenti, kas nodrošina produktu un izejmateriālu iepirkšanu, izlietojumu, saražotās, realizētās produkcijas uzskaiti- izsekojamību uzņēmumā. Grāmatvedības dokumenti;
   

 • Neatbilstošu bioloģisko produktu, sūdzību reģistrācijas žurnāls;
   

 • Darbībās ar bioloģiskās lauksaimniecības produktiem iesaistīto darbinieku apmācību protokoli;
   

 • Bioloģisko lauksaimniecības produktu, izejvielu piegādātāju saraksts, sertifikātu kopijas.