IEKĀRTU CE SERTIFIKĀCIJA

 

Pirms produktu ievietošanas ES tirgū (neatkarīgi vai tā ražota ES vai ārpus tās robežām), ES normatīvie akti nosaka, ka iekārtām jābūt nodrošinātām ar EK atbilstības deklarāciju un marķētiem ar CE zīmi. Tas apliecina produktu atbilstību Eiropas Savienības normatīvos aktos noteiktām drošības un nekaitīguma prasībām.

 

AR KO SĀKT?

 

Iekārtas ir visplašāk definētā CE marķējumu produktu grupa, kuru pamatprasības noteiktas mašīnu drošības prasībās (MK noteikumi Nr.195 vai Direktīva par mašīnām 2006/42/EK) . Tām seko citu normatīvo aktu prasību piemērošana saskaņā ar iekārtas veidu un identificētajām būtiskākajām prasībām.

Marķējot iekārtas ar CE zīmi, ražotājs apliecina, ka iekārta atbilst visām uz to attiecināmajām būtiskajām drošības un nekaitīguma  prasībām atbilstoši mašīnu drošības normatīviem aktiem un citiem saistošajiem ES normatīviem.

Ja individuāli, ar CE zīmi marķēta iekārta ir integrēta ražošanas kompleksā vai ražošanas līnijā, tad atbilstības novērtēšanas procedūra, jāveic visam iekārtu kompleksam vai līnijai.

PIRMAIS SOLIS IEKĀRTAS ATBILSTĪBĀ - RISKU NOVĒRŠANA!

 

Lai ražotājs būtu pārliecināts, ka iekārta atbilst normatīvo aktu prasībām, tam jāveic tajos minēto būtisko prasību identifikācija un iekārtas risku novērtējums. Tieši iekārtas risku novērtējums ir sākums, lai nodrošinātu produkta atbilstību ne tikai formālajām normatīvu prasībām, bet arī klienta interesēm.  Riska novērtējumam jāietver viss iekārtas dzīves cikls (izgatavošana, montāža, uzstādīšana, lietošana, utilizācija), kur katrs identificētais apdraudējums tiks novērtēts un noteikti pasākumi, kas samazinātu apdraudējumu līdz pieņemamam līmenim.

Kā daļa no riska novērtējuma ir piemērojamo standartu identificēšana, kas ir labā prakse kvalitatīvai būtisko prasību izpildei.

 

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA - TEHNISKAIS FAILS ​

 

ES normatīvajos aktos mašīnu drošības jomā ir noteikts, ka ražotājam ir jānodrošina tehniskā dokumentācija. Tā kalpo kā pierādījums, ka būtiskās drošības un nekaitīguma prasības ir izpildītas un iekārtas novērtēšanas rezultātā sagatavotā EK atbilstības deklarācija un CE marķējums ir pamatots. Ja tehniskās dokumentācijas nav, vai tā ir nepilnīga var uzskatīt, ka EK atbilstības deklarācija sagatavota un marķējums ir uzstādīts nepamatoti.

 TEHNISKIE PĀRSKATI UN LABORATORIJU TEHNISKO MĒRĪJUMU REZULTĀTI 

 

Ražotājam jānodrošina saskaņotajos standartos noteiktie verifikācijas pasākumi (parauga testi, u.c. pārbaudes), lai nodrošinātu iekārtas atbilstību normatīvo aktu būtiskajām drošības prasībām.


MŪSU PAKALPOJUMI

 

STC mašīnbūves sektora pieredzējuši eksperti sniegs informāciju par piemērotāko iekārtu atbilstības novērtēšanas veidu un veiks novērtēšanu atbilstoši pašreiz Latvijā un ES spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un standartiem:

  • Iekārtas EK tipa pārbaude

  • Iekārtas risku novērtējuma veikšana

  • Tehniskās dokumentācijas vērtēšana

  • Laboratorijas mērījumi un testēšanas pārskati

Veicam arī apmācības par iekārtu drošības prasībām un CE marķēšanas jautājumiem.