IEKĀRTU RISKU NOVĒRTĒJUMS

Saskaņā ar mašīnas direktīvas prasībām ražotājs ir atbildīgs par izgatavotās iekārtas atbilstību drošības prasībām. Kļūdaini daudzi uzskata, ka CE marķējums un atbilstības deklarācija ir pierādījums atbilstībai, tomēr ar to nepietiek. Ir jābūt pierādījumiem uz kuriem balstīt deklarāciju. Saskaņā ar mašīnu direktīvu, tā ir iekārtas tehniskā dokumentācija, kuras būtiskākā sastāvdaļa ir mašīnu risku novērtējums.

 

Riska novērtējuma nozīme ir preventīvi identificēt un samazināt iekārtas bīstamību jau projektēšanas stadijā - konstruēt iekārtu ievērojot labās prakses standartus, kas nodrošina nepieciešamo drošības līmeni. Ražotājam tas dod iespēju ne tikai formāli izpildīt drošības prasības, bet pilnveidot iekārtas konstrukciju ar minimālām papildus izmaksām, salīdzinot ja to darītu, kad iekārtas jau ir nodotas ekspluatācijā.

 

Riska novērtējumam jāietver viss iekārtas dzīves cikls (izgatavošana, montāža, uzstādīšana, lietošana, utilizācija), kur katrs identificētais apdraudējums tiks novērtēts un noteikti pasākumi, kas samazinātu apdraudējumu līdz pieņemamam līmenim.

 

Riska novērtējuma gaitā:

  • Identificējam saistošās normatīvu un standartu prasības

  • Identificējam apdraudējumu ko rada iekārta un novērtējam risku

  • Dokumentējam riska novērtēšanas procesu