DARBA VIDES

​MĒRĪJUMI

IEKĀRTU TESTĒŠANA

PIENA MĒRAPARĀTU

​PĀRBAUDES

STC laboratorija ir akreditēta testēšanas laboratorija, kas ir kompetenta veikt iekārtu un tehnikas drošības parametru testēšanu atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām, lai ražotājs droši deklarētu iekārtas atbilstību un veiktu CE marķēšanu.

1. Ražošanas iekārtas, lauksaimniecības tehnika, būvniecības tehnika, mežsaimniecības tehnika

atbilstoši 25.03.2008.MK Noteikumiem Nr. 195”Mašīnu drošības noteikumi, direktīva 2006/42/EC par mašīnām:

    objektu tehniskie un konstruktīvie parametri;

    kokapstrādes iekārtu drošības parametri, griezējinstrumenta bremzēšanas testi, darba mehānismu griešanas frekvence, darbgaldu ģeometriskā precizitāte;

  • cilvēku pacelšanai paredzētās mašīnas, kas paceļ cilvēkus augstāk par 3 m, drošības parametri, platformas grīdas deformācija, konstrukcijas stabilitātes, pārslodzes un funkcionālais tests (LVS EN 280);

  • aizsargu un barjeru pārbaude zem slodzes (LVS EN ISO 4254);

  • mašīnu un iekārtu emitētais skaņas jaudas līmenis;

  • skaņas spiediena līmenis operatora darbvietā vai citās norādītās vietās;

  • rokā turamās un ar roku vadāmās mašīnas vibrācijas parametri.

 

2. Trokšņa emisija no iekārtām, kuras paredzētas izmantošanai ārpus telpām saskaņā ar 23.04.2002. MK Noteikumiem Nr. 163”Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” , direktīva 2000/14/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām.

 

3. Noteku un aku lūku testēšana