INSPICĒŠANAS PAKALPOJUMI

 

STC ir Latvijas Nacionālā Akreditācijas Biroja (LATAK) akreditēta institūcija, kas ir kompetenta veikt neatkarīgu trešās puses novērtēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasībām.

  • STC sniedz profesionālus Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes atbilstoši 2013.gada 1.janvāra MK noteikumiem Nr.491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām”.

 

STC sniedz sekojošus Zemkopības Ministrijas deleģētos pakalpojumus :