DARBA VIDES

​MĒRĪJUMI

PIENA MĒRAPARĀTU

​PĀRBAUDES

PIENA MĒRAPARĀTU PĀRBAUDES

 

Piena daudzuma noteikšanai izmanto vienu no šādām metodēm:

  • sver ar neautomātiskajiem svariem,

  • mēra tilpumu litros ar mērtraukiem,

  • mēra ar slaukšanas iekārtu piena mērītājiem.

 

Piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kas ir pārbaudīti atbilstoši Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (ICAR) vadlīnijām un atbilst minēto vadlīniju prasībām. Piena daudzuma mērīšanas līdzekļus pārbauda institūcija, kas noslēgusi ar datu centru līgumu par datu apmaiņu un ICAR vadlīniju ievērošanu.

 

STC laboratorija veic gan svaru, gan slaukšanas iekārtu piena mērītāju pārbaudes, gan arī mērkannu kalibrēšanu. Slaukšanas iekārtu piena mērītāju periodiskā pārbaude jāveic reizi 12 mēnešos, toties svaru un kannu pārbaude jāveic reizi 24 mēnešos. Viena piena mērlīdzekļa pārbaudes laiks līdz 30 minūtēm.

 

Pēc piena mērkannas kalibrēšanas klientam tiek izdots kalibrēšanas sertifikāts un uzlīme, savukārt pēc svaru un piena mērītāju pārbaudes – uzlīme. Cena par viena piena mērlīdzekļa pārbaudi 8.50 EUR (tajā skaitā PVN).

STC laboratorija ir to Institūciju sarakstā, kas ar datu centru ir noslēgušas līgumu par piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudi

https://www.ldc.gov.lv/lv/merinstrumentu-parbaudes-rezultati