SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" privātuma politika

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai, SIA” Sertifikācijas un testēšanas centrs” klientam, kas ir datu subjekts,  informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Ar privātuma politiku var iepazīties šeit.

Atbilstības novērtēšanas nodaļas politikas paziņojums

(Apstipirināts 08.03.2019.)

 

Atbilstības novērtēšanas nodaļa (turpmān-ANN) ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" struktūrvienība ar izveidotu infrastruktūru, atbilstošiem resursiem, ar mērķi sniegt jebkurai ieinteresētajai pusei kvalitātīvus atbilstības novērtēšanas pakalpojumus, lai novērtētu radītā produkta pievienoto vērtību.

ANN ir nozīmīgs atbilstības novērtēšanas nozares tirgus dalībnieks savas kompetences sfērā Baltijas reģionā sekojošās jomās:

Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija;

Mašīnu/iekārtu sertifikācija;

Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to piekabju sertifikācija;

Traktortehnikas pārbūves novērtēšana;

Iekšdedzes dzinēju atbillstības novērtēšana tehnikai, kas nav paredzēta koplietošanas ceļiem;

Iekārtu un mehānismu drošības prasību novērtēšana;

Citu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar klienta pieprasījumu;

ANN kvalitātes pārvaldības sistēma ir izstrādāta, ieviesta un uzturēta ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17065 prasības, kā arī ievērojot paziņotas institūcijas prasības.

ANN struktūra ir izveidota tā, lai spētu nodrošināt neatkarīgus, neietekmējamus un objektīvus atbilstības novērtēšanas pakalpojumus. Neatkarības aizsardzības mehānisms ir atbilstības novērtēšanas padome, kura rīkojas saskaņā ar NOLIKUMU.

ANN garantē iegūto rezultātu objektivitāti un konfidencialitāti. ANN personāls ir pieredzējuši speciālisti, kas garantē pakalpojumu augstu profesionalitāti un vērtēšanas rezultātu ticamību un uzņemas atbildību, lai atbilstības novērtēšanas pakalpojumi tiktu izpildīti ievērojot starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības.

Augstākā vadība uzņemas atbildību par to, lai ANN saglabātu savu neatkarību kā struktūrvienība, izvērtē riskus, kas var negatīvi ietekmēt uzticību lēmumu pieņemšanas objektivitātei un patstāvīgumam.

Augstākā vadība, sektoru vadītāji un ikviens sektora darbinieks ir atbildīgs par sava ieguldījuma sniegšanu ANN pārvaldības sistēmas pilnveidošanā pārskatot pārvaldības sistēmu noteiktos periodos ar mērķi nodrošināt tās nepārtrauktu piemērotību, atbilstību un efektivitāti, kā arī ar noteikto politikas nostādņu un mērķu pārskatīšanu. 

 

STC Laboratorijas politikas paziņojums

(Apstiprināts 08.03.2019.)

 

STC laboratorija ir SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” neatkarīga struktūrvienība, kas ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 un LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasībām.

STC laboratorija profesionālo darbību veic testēšanas un inspicēšanas (verificēšanas) jomās.

STC laboratorija profesionālo darbību veic kā neatkarīgs atzīts tehniskais dienests saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 167/2013 “Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību”, un saistošo normatīvo aktu prasībām, saglabājot neatkarību no novērtēšanā esošā objekta projektēšanas, izgatavošanas, piegādes vai apkopes procesa.

STC laboratorija veic mašīnu un iekārtu testēšanu mašīnbūves, lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu jomā, darba vides drošības parametru testēšanā, atkārtoto ūdens skaitītāju verificēšanas jomā un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu jomā, kā arī veic piena mēraparatūras pārbaudi. Laboratorija testēšanas jomā piedāvā standart metodes saskaņā ar akreditācijas sfēru, un testēšanu elastīgās sfēras metodēs, un ir gatava izstrādāt jaunas metodes atkarībā no klientu vajadzībām. Laboratorija nodrošina augstu testēšanas darbu izpildes kvalitāti piemēroto metožu validēšanu.

STC laboratorija garantē iegūto rezultātu objektivitāti un konfidencialitāti. Laboratorijas personāls garantē pakalpojumu augstu profesionalitāti un rezultātu ticamību un uzņemas atbildību, lai testēšanas, inspicēšanas, verificēšanas darbi tiktu izpildīti, ievērojot starptautisko standartu un nacionālo normatīvo aktu prasības.

STC augstākā vadība uzņemas atbildību par to, lai STC laboratorija saglabātu savu neatkarību kā struktūrvienība, izvērtē riskus, kas var negatīvi ietekmēt uzticību lēmumu pieņemšanas objektivitātei.

Augstākā vadība, personāls ir atbildīgi par sava ieguldījuma sniegšanu laboratorijas pārvaldības sistēmas uzlabošanā un tās darba efektivitātes paaugstināšanā (resursi, mērinstrumentu iegāde un metroloģiskā pārbaude, telpu uzturēšana, kompetences pilnveidošana, metožu aktualizēšana, klientu vēlmju izzināšana un apmierinātības pētījumi).