SERTIFIKĀCIJAS SHĒMA

Uzsākt darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā var jebkura fiziska vai juridiska persona – operators, kura ražo, sagatavo vai importē bioloģiskās lauksaimniecības produktus

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.485 " Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība".

 

IESNIEGUMUS no jaunajiem operatoriem pieņemam:

-  par dzīvniekiem, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu vākšanu – visu kalendāro gadu.

- par produktu apstrādi, pārstrādi, realizāciju, tai skaitā izmanto­šanu sabiedriskajā ēdināšanā, un importēšanu no trešajām valstīm – visu gadu;


Svarīgākās izmaiņas:

1.   Sējai jāizmanto tikai sertificēts sēklas materiāls

2. Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem 2022.gadā ir jāsniedz ziņas Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) par izmantoto konvencionālo sēklu un veģetatīvo pavairošanas materiālu, tai skaitā arī par vispārējā atļaujā iekļautajām sugām.
3.   Nedrīkst izmantot konvencionālas izcelsmes putnu mēslus.

4. Jauna ganāmpulka izveidošanai vai esošā ganāmpulka paplašināšanai, nebioloģiskus dzīvniekus un mājputnus līdz 3 dienu vecumam drīkst ievest tikai ar Pārtikas un Veterinārā dienesta atļauju!

"Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamo pārkāpumu katalogs"

Saistošie normatīvie akti:

  • MK noteikumi Nr. 1204 (20.10.2009.) "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību."

SERTIFIKĀCIJAS SHĒMAS DOKUMENTI

 

Informācija par dokumentiem, kuri jāsagatavo un jāiesniedz STC mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas uzņēmumiem

 

ANN-I-BL-004.1

Instrukcija Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas un augsnes paraugu noņemšanai, nosūtīšanai laboratoriskiem izmeklējumiem

ANN-I-BL-006

Novērojumu un neatbilstību klasifikācija

ANN-I-BL-008

Bioloģiskās lauks. sertifikācijas procedūru soļu izpildes instrukcija

ANN-I-BL-009

Pārbaužu veikšanas kārtība bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos

 ANN-I-BL-009.1.

Pārbaužu veikšanas kārtība bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos Trešajās valstīs.

ANN-BL-009.2.

Kritēriji pieteikumu izvērtēšanai atļaujas saņemšanai

ANN-I-BL-010

Kritēriji, izvērtējot zemes gabalu pārveides perioda atzīšanu, pagarināšanu, saīsināšanu BL

ANN-I-BL-010.1

Instrukcija sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai bioloģiskās lauksaimniecības jomā ievērojot Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 (Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §) Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

ANN-I-BL-014

SERTIFIKĀCIJAS SHĒMAS DOKUMENTI

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procedūra ražošanas uzņēmumiem (tajā skaitā trešās valstīs)

ANN-R-BL-001

1. Pielikums pie procedūras  ANN-R-BL-001 “Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas shēma”

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procedūra darbībai trešās  valstīs

ANN-R-BL-001.1-05.09.2014.-R0

Atbilstības apliecinājuma darbības sfēras paplašināšanas vai sašaurināšanas procedūra

ANN-R-BL-002

Lēmumu, pieņemšanas procedūra

ANN-R-BL-003

Starplēmumu, lēmumu pieņemšana  Pozitīvu testēšanas rezultātu gadījumā, informācijas sniegšana PVD

(1. pielikums procedūrai ANN-R-BL-003)

ANN-R-BL-003  1. pielikums

Procedūra bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta anulēšanai vai apturēšanai uz laiku

ANN-R-BL-004

Bioloģiskās lauksaimniecības marķējuma noņemšanas procedūra

ANN-R-BL-005

Sertifikācijas institūcijas atļauju izsniegšanas procedūra bioloģiskajā lauksaimniecībā

ANN-R-BL-007

Procedūra klienta pārejai sertifikācijas institūcijas maiņas gadījumā

ANN-R-BL-008

Sertifikācijas institūcijas procedūra zemes gabalu perioda atzīšanai, pagarināšanai, saīsināšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

ANN-R-BL-009

Procedūra, ja uzņēmuma atbilstības novērtēšanas pārbaude nenotiek operatora (klienta) vainas dēļ

ANN-R-BL-010

Risku vadības procedūra

ANN-R-BL-011

Bioloģiskās lauksaimniecības ārkārtas pārbaužu veikšanas procedūra

ANN-R-BL-012

Bioloģiskās lauksaimniecības tirdzniecības, pārstrādes uzņēmumu sertifikācijas procedūra

ANN-R-BL-013

Bioloģiskās lauksaimniecības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu sertifikācijas procedūra

ANN-R-BL-013.1

Bioloģiskās lauksaimniecības mēslošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu sertifikācijas procedūra

ANN-R-BL-014

Procedūra “Informācijas apmaiņa starp kontroles institūcijām”

ANN-R-BL-015

Procedūra “Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu novērtēšana”

ANN-R-BL-016

Procedūra “Atļauju izsniegšana konvencionālās sēklas, sēklas kartupeļu un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā”

ANN-R-BL-017

Procedūra

“Importa sertifikāta (NOP) izsniegšana bioloģisko produktu izvešanai uz ASV”

ANN-R-BL-019

Bioloģiskās lauksaimniecības importa no trešām valstīm sertifikācijas procedūra

ANN-R-BL-020