​SŪDZĪBU UN APELĀCIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības vērsties Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ar mutvārtu vai rakstveida iesniegumiem (lūgumiem, sūdzībām, priekšlikumiem vai jautājumiem) un saņemt atbildi pēc būtības.

Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” izskata saņemtās sūdzības par sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām (sertificēšanu, inspicēšanu, testēšanu) un apelācijas par pieņemtajiem lēmumiem, saskaņā ar "Iesniegumu (sūdzību, apelāciju, ierosinājumu) izskatīšanas procedūru" .

Persona ar mutvārdos izteiktu lūgumu, ieteikumu, sūdzību vai jautājumu var vērsties birojā darba dienas laikā, vai iesniegt rakstveidā nosūtot pa pastu.

 

Atbilstības novērtēšanas nodaļa izskata arī sūdzības par sertificētajiem klientiem, pārbaudot saņemto informāciju un izvērtējot to pēc būtības.

 

Apelācijas  var iesniegt rakstveidā nosūtot pa pastu vai iesniedzot tieši birojā.

Apelācijas izskata SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” valde.

Šo kārtību piemēro arī elektroniskā veidā saņemtas sūdzības vai apelācijas izskatīšanai, ja tas ir parakstīts ar elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Iesniegumu (sūdzību, apelāciju, ierosinājumu) izskatīšanas komisija rakstiski informē iesniedzēju par izskatīšanas gaitu.

 

Atbilstoši "Iesniegumu likuma" 7. pantam, SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"  anonīmus iesniegumus atstāj bez izskatīšanas.