INDIVIDUĀLA TRANSPORTLĪDZEKĻA APSTIPRINĀŠANA REĢISTRĒŠANAI

Saskaņā ar 16.11.2016 MK noteikumiem Nr. 731 „Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" prasībām nosaka, individuālās lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikai, tās piekabēm un maināmām velkamām iekārtām, kā arī speciālai traktortehnikai (transportlīdzekļiem) būtiskās tehniskās prasības un novērtēšanas kārtību.

 

Sertifikācijas un testēšanas centrs ir akreditēta institūcija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) veikt atbilstības novērtēšanu individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanai:

  • no jaunām vai lietotām detaļām , sistēmām vai atsevišķām tehniskām vienībām izgatavotu vai sakomplektētu transportlīdzekli, kas nav bijis reģistrēts Traktortehnikas un to vadītāju informatīvajā sistēmā attiecīgajā izpildījumā;

  • no citas valsts ievestu lietotu, iepriekš nereģistrētu transportlīdzekli, ja tam veiktas, vai plānots veikt tehniskas un konstruktīvas izmaiņas; 

  • transportlīdzekli, kas noņemts no Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra uzskaites norakstīšanai, ja tam veiktas tehniskas un konstruktīvas izmaiņas - tāds transportlīdzeklis, kurš pēc izgatavošanas neatbilst automobilim un tas atbilst traktortehnikas tās piekabes vai speciālās traktortehnikas prasībām;

  • pēc pieprasījuma, par transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanu drošai ekspluatācijai, vai transportlīdzekļa novērtēšanu iesniegšanai, kādā no institūcijām.

 

Transportlīdzekļu izgatavošana vai sakomplektēšana ir atļauta bez iepriekšējas saskaņošanas ievērojot piemērojamās būtiskās tehniskās prasības.

 

Individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanai transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) pirms tehniskās ekspertīzes Sertifikācijas un testēšanas centra ekspertam iesniedz šādus dokumentus:

  • iesniegumu individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanai;

  • īpašumtiesību (iegādes) apliecinošu dokumentu - pirkuma līgumu, preču pavadzīmi vai rēķinu un deklarāciju par transportlīdzekli, transportlīdzekļa mezgliem, agregātiem, konstrukcijām, vai materiālu piederību;

  • tehnisko dokumentāciju, norādot tajā attiecināmo tehnisko informāciju par transportlīdzekli, ievērojot tehniskās informācijas vadlīnijas individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanai

  • testēšanas vai mērījumu rezultātu kopijas, ja transportlīdzeklim ir veiktas pārbaudes un testi vai ja institūcija to pieprasa, lai pārliecinātos par konkrēta transportlīdzekļa agregātu, mezglu vai sistēmu atbilstību.

 

Tehnisko dokumentāciju par transportlīdzekli sagatavo iesniegšanai lai izvērtētu sakomplektētā transportlīdzekļa atbilstību piemērojamiem normatīvajiem aktiem. 

 

Tehniskās ekspertīzes laikā, ja konstatēta neatbilstība, īpašnieks (turētājs) viena kalendārā mēneša laikā, novērš un atkārtoti uzrāda tehniskajai ekspertīzei.

 

Ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajai tehniskajai dokumentācijai un būtiskajām tehniskajām prasībām, tad piecu darbadienu laikā Sertifikācijas un testēšanas centra eksperts izsniedz individuāla transportlīdzekļa apstiprinājumu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas īpašnieks (turētājs) piecu dienu laikā uzsāk uzskaites tehnisko datu reģistrēšanu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.

 

Iespējas - individuāla pieeja un sadarbība ar klientu sniedzot, ja nepieciešams rekomendāciju, vai sākotnējo novērtējumu par transportlīdzekļa tehniskiem, konstruktīviem risinājumiem un  ekspluatāciju.

 

Jautājumiem vai ekspertīzei, saziņai

E-pasts: andris.circenis@stc.lv

Mob: +371 20007097