TRAKTORTEHNIKAS VAI TĀS PIEKABES INDIVIDUĀLA PĀRBŪVE

Atbilstības novērtēšanu veic pārbūvētai Latvijā reģistrētai lauksaimniecības, mežsaimniecības traktortehnikai, vai tās piekabei, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi” 

 

Automobiļu piekabes, kuras noņemtas no uzskaites norakstīšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un kurām ir veiktas, vai arī ir plānots veikt konstruktīvas izmaiņas, lai izmantotu lauksaimniecības, mežsaimniecības, karjeras, komunālās apsaimniekošanas, celtniecības, vai citos tehniskos darbos un paredzēta reģistrēšanai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, traktortehnikas un to vadītāju informatīvā sistēmā, veicama atbilstības novērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 731 "Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" saņemot no Sertifikācijas un testēšanas centra "Individuāla transportlīdzekļa apstiprinājumu".

 

Sertifikācijas un testēšanas centrs ir akreditēta institūcija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) veikt atbilstības novērtēšanu un atzīt individuālu otrās (P2) un pirmās (P1) kategorijas pārbūvi, ja tā veikta kopā ar otro (P2) kategorijas pārbūvi. Individuāla pārbūve ar kuru tiek mainīti traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskie dati, vai konstrukcija un konstruktīvie parametri, kuras dēļ var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija.

 

Pārbūve ir atļauta bez iepriekšējas saskaņošanas, ievērojot satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasības.

 

Pirms pārbūves tehniskās ekspertīzes veikšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) Sertifikācijas un testēšanas centra ekspertam iesniedz šādus dokumentus:

 

Dokumentus par pārbūvēto traktortehniku vai tās piekabi var uzrādīt un iesniegt arī adresē pie klienta pirms tehniskās ekspertīzes. 

Tehniskās ekspertīzes laikā, ja konstatēta neatbilstība, īpašnieks (turētājs) viena kalendārā mēneša laikā novērš neatbilstību un iesniedz informāciju izvērtēšanai vai atkārtotai ekspertīzei.

 

Atbilstošas pārbūves rezultātā piecu darbadienu laikā tiek sagatavots izsniegšanai atzinums par atbilstību otrās kategorijas pārbūvei. 

Pēc pārbūves atzinuma saņemšanas īpašnieks (turētājs) piecu dienu laikā uzsāk uzskaites tehnisko datu reģistrēšanu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. 

Iespējas - individuāla pieeja un sadarbība ar klientu sniedzot, ja nepieciešams rekomendāciju, vai sākotnējo novērtējumu par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskiem, konstruktīviem risinājumiem un ekspluatāciju.

Jautājumiem vai ekspertīzei, saziņai

E-pasts: andris.circenis@stc.lv

Mob: +371 20007097