DARBA VIDES

​MĒRĪJUMI

ŪDENS SKAITĪTĀJU PĀRBAUDES

PIENA MĒRAPARĀTU

​PĀRBAUDES

Ūdens patēriņa skaitītājiem jāatbilst 2006.gada 22.augusta MK noteikumos Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” noteiktajai precizitātei.

 

Saskaņā ar 2007.gada 9.janvāra MK noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana jāveic reizi 4 gados.

 

STC laboratorija veic atkārtoto verificēšanu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītājiem ar nominālo diametru 15 mm un 20 mm. Atkārtotās verificēšanas laiks līdz 2 h; vienlaicīgi var pārbaudīt līdz 5 skaitītājiem. Pēc skaitītāja pārbaudes klientam izsniedz verificēšanas uzlīmi un verificēšanas sertifikātu. Cena par viena ūdens skaitītāja pārbaudi 5.00 EUR (ar PVN).